Nearby,

Search nearby

km rond

Vul een adres in of verplaats de marker, naar het adres waarrond je activiteiten wil zoeken. Je kan de radius eveneens aanpassen door met je muis te scrollen op de kaart.

03
okt
2016

Deelname aan het leerplatform HRM

 • Verruimt uw inzichten in uw dagelijkse professionele werking.
 • Laat je inspelen op de uitdagingen in personeels- en organisatiebeleid waarmee u geconfronteerd wordt.
 • Biedt een ideale mix tussen theorie en praktijk gebracht door deskundigen en aangevuld met casuïstiek van andere deelnemers.
 • Geeft je toegang tot het digitale documentenarchief HRM en discussieforum HRM onder HRM-collega's.

Werkvorm

 • Inspirerend kader door de coördinator of gastdocent met expertise in het vakgebied.
 • Iedere sessie vertrekt vanuit een actueel thema in het brede domein van HRM.
 • Intervisie tussen de deelnemers via casuïstiek en best practices.
 • Het uitwisselen van informatie en documentatie via rondvraag en digitaal discussieforum.

Programma

Sessie 1 - maandag 3 oktober 2016
Stakeholder management in ziekenhuizen Marc Devisch (Change coach Changefocus)

Sessie 2 - maandag 21 november 2016
Superdiversiteit als groeiende realiteit, ook binnen ziekenhuizen Dirk Geldof (Docent UA, Lector Odisee Hogeschool en KDG Hogeschool Antwerpen, auteur van 'Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert')

Sessie 3 - donderdag 9 februari 2017
De kunst van het vreedzaam vechten Hans Achterhuis en Nico Koning (auteurs van het 'De kunst van het vreedzaam vechten)

Sessie 4 - maandag 24 april 2017
Verbindend werken Michael Michiels (vzw Ligand)

Sessie 5 - juni 2017
Een blik over het muurtje: de gevangenis We sluiten deze sessie af met een gezamenlijke diner.

23
jan
2017

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Het lesmateriaal omvat een thematisch uitgeschreven syllabus, ppt, en documentatiebundel met rechtspraak en praktische oefeningen.
Dit programma wordt voor het 6de opeenvolgende jaar georganiseerd (en geactualiseerd). In deze editie wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe omgevingsvergunning die in februari 2017 in werking treedt.

 

Algemeen:

-->Steeds meer worden ruimtelijke ordening en leefmilieubescherming gekaderd onder de koepel van het 'omgevingsrecht', een optelsom van een reeks samenhangende rechtsgebieden die betrekking hebben op de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving: ruimtelijk bestuursrecht, milieu(hygiëne)recht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, effectenbeoordeling.

De regelgeving onderging de voorbije jaren zeer ingrijpende wijzigingen:

- De regels i.v.m. de ordening van de ruimte werden gebundeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en talrijke (nieuwe) uitvoeringsbesluiten

- Via het grond- pandendecreet werd invulling gegeven aan de doelgerichte aansturing van diverse aspecten van de markt van onroerende goederen (via activerende en faciliterende maatregelen)

- De wetgeving ter bestrijding en beheersing van milieuhinder werd verruimd tot een breed milieubeschermingsrecht (cf. milieuvergunning en voorwaarden, bodemsanering, afvalstoffen en materialenbeheer, effectbeoordelingen)

- Op 1 januari 2015 trad het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (cf. bescherming van monumenten, stads- en dorpgezichten en landschappen) in werking

- Bij decreet van 25 april 2014 werden stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning geïntegreerd tot één enkele omgevingsvergunning.

06
mrt
2017

Doelstellingen
 U leert in uw professionele context vlot communiceren met cliënten, overheden en medewerkers in een taal die niet uw moedertaal is.
 U maakt onder begeleiding van gekwalificeerde en ervaren taaltrainers een sprong in uw professionele taalvaardigheid.
 U doet dit op een efficiënte en flexibele wijze door de voordelen van contactonderwijs intensief te combineren met de voordelen van de modernste taalleermethoden.
Concept: blended learning
We hanteren een uniek en innovatief opleidingsconcept: een optimale combinatie van contactonderwijs en e-learning.
 U verwerft de belangrijkste structuren en communicatieve formules via e-learning op het elektronisch leerplatform.
 Tijdens 8 groepssessies, of 24 uur contactonderwijs, krijgt u interactieve face-to-face training, waarbij u de geleerde structuren en communicatieve formules in de praktijk brengt.
 U leert denken en durft spreken in het Frans bij het simuleren van diverse communicatieve situaties uit het professionele leven.
 De opleiding is volledig op maat gemaakt van de advocaat en is een voorbeeld van blended learning, waarin c-learning (contactonderwijs in de Kulak) en e-learning (afstandsonderwijs) worden gecombineerd en is een echte must voor zowel advocaten-stagiairs als tableau-advocaten.

06
mrt
2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega's, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten in het Engels. Het vereist een goede beheersing van de technieken van het presenteren én van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de structuur van de presentatie en de typische Engelse woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

In 4 sessies van 3 uur krijgt u een praktische en interactieve training. Er is aandacht voor de specifieke formules die nodig zijn bij het geven van presentaties in het Engels en er is ruimte voor individuele correctie, vragen en feedback. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid verdere oefeningen te maken op het elektronische leerplatform.

 

06
mrt
2017

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Programma

Een verkenning van de turbulente relatie tussen geloof en psychiatrie

De academische psychiatrie keek in het verleden vaak argwanend naar geloof en spiritualiteit. De laatste jaren echter is er meer bereidheid om na te denken over de samenhang tussen beide. Psychiater prof. dr. S. Claes licht de bewogen geschiedenis en de huidige stand van zaken van de relatie tussen geloof en psychiatrie toe. In zijn lezing heeft hij ook aandacht voor de mogelijke bijdrage van christelijke spiritualiteit voor de behandeling van psychopathologie.

Implodeert het personalisme? Darwin en christelijke ethiek

Christelijke ethici aanvaarden de inzichten van de evolutiebiologie, maar veronderstellen veelal dat mensen in staat zijn om de biologische wortels van hun gedrag te overstijgen: we starten als een quasi onbeschreven blad en worden tot wat we zijn door allerlei socialiseringsprocessen zoals opvoeding en omgeving. De moderne ethische visie stoelt op een scherp dualisme tussen natuur en mens, meestal met een uitgesproken antropocentrische opstelling. Op basis van recent biomedisch onderzoek stelt ethicus prof. dr. J. De Tavernier dit dualisme in vraag en ontwikkelt nieuwe ethische inzichten.

Wonder is toch een wonder | De kijk van een sterrenkundige op het debat tussen geloof en wetenschap

Hoewel de mens klein is in de grote wonderbare wereld van de sterrenkunde, is die kleine mens toch in staat het grote geheel te overzien en te verstaan. Maakt dat religieuze verhalen en duidingen achterhaald en overbodig? En moeten we twijfelen aan Gods bestaan? Sterrenkundige prof. dr. C. Waelkens bespreekt hoe we ons wereldbeeld en godsbeeld voortdurend bijstellen op basis van evoluerende inzichten.

Religie en wetenschap? Naar een nieuwe dialoog?

De relatie tussen religie en wetenschap wordt in de literatuur klassiek gevat onder de categorieën 'conflict' en 'onafhankelijkheid', of 'integratie' en 'dialoog'. Op basis van wat in de vorige lezingen aan bod kwam licht theoloog drs. T. Uytterhoeven deze categorieën toe. Doen woorden als 'conflict' of 'dialoog' wel voldoende recht aan wat er in de relatie tussen religie en wetenschap op het spel staat? De lezing schetst de contouren van een nieuwe visie op deze relatie.

07
mrt
2017

Het programma DIALux is in Vlaanderen het meest gebruikte lichtberekeningsprogramma. Dit programma is recent grondig vernieuwd. DIALux evo is niet te vergelijken met zijn voorganger DIALux 4.13. Zo is de gebruikersinterface totaal veranderd en zijn er meer mogelijkheden op gebied van visualisatie. De overstap van DIALux 4.13 naar DIALux  evo blijkt niet zo evident en de vraag naar opleiding is groot.

Tijdens deze opleiding willen we niet alleen de cursist laten kennis maken met het gebruik van DIALux evo maar leggen we ook de nadruk op de interpretatie van de inputparameters en de resultaten en waarschuwen we voor de valkuilen bij lichtberekeningen. Dit is nodig om lichtberekeningen met elkaar te kunnen vergelijken.

Aanpak

 Na een korte introductie over de belangrijkste verlichtingstermen wordt een kort bezoek gebracht aan het Laboratorium voor Lichttechnologie waarbij wordt gedemonstreerd hoe een verlichtingstoestel wordt opgemeten waarna het kan ingevoerd worden in DIALux evo.

 Dan starten we een eerste lichtberekeningsstudie in DIALux die gemeenschappelijk wordt uitgewerkt. In de namiddag van Dag 1 en tijdens Dag 2 werken de cursisten op eigen tempo een reeks begeleide oefeningen uit waarbij tussendoor extra informatie en interpretatie wordt gegeven. Stap voor stap wordt kennis gemaakt met het lichtberekeningsprogramma én de belangrijkste invloedsfactoren.

De opleiding is zo opgesteld dat de cursisten kennis maken met alle termen die voorkomen in de norm NBN-EN 12464-1 (2011) – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen. We gebruiken deze norm als leidraad gedurende de tweedaagse.

 

10
jan
2017

Om een patiënt te helpen, begin je vaak met een gesprek. Je wil immers zo veel mogelijk van hem te weten komen om de juiste diagnose te stellen en hem de gepaste zorg te kunnen verlenen. Maar wat als de patiënt Frans spreekt? Slaag je er dan nog in de patiënt te laten voelen dat hij in zorgende handen is? Deze opleiding brengt je de nodige communicatieve vaardigheden bij in het Frans. Zorgverleners hebben door wisselende uurroosters vaak nood aan een flexibele opleidingsformule. Binnen deze opleiding hanteren we een uniek en innovatief concept dat gebaseerd is op een optimale combinatie van contactonderwijs en e-learning. Hierdoor leer je sneller én meer in eenzelfde tijdspanne.

07
mrt
2017

Gestructureerde bekabeling, Ethernet-netwerken en protocols, ISDN en SIP telefonie, opbouw van de huidige en toekomstige GSM-netwerken en datacenters,... zijn infrastructuurelementen die aan de basis liggen van onze vaste en mobiele netwerken. Wilt u inzicht verwerven in de netwerken van vandaag én de toepassingen van morgen?

Deze geactualiseerde lessenreeks rond netwerken brengt u een aantal basisbegrippen van informatie- en communicatietechnologie bij en plaatst de sterk evoluerende technologie in het juiste perspectief. U verwerft de nodige kennis om verschillende ICT-oplossingen te situeren en stelt u in staat om te communiceren met potentiële netwerkleveranciers. In het licht van de snelle ontwikkelingen rond telecom- en datacomnetwerken gaat de lessenreeks in op de hedendaagse en toekomstige technologie.

Sessie 1. Digitale Communicatie: principes, transmissiemethodes en gestructureerde bekabeling

Dinsdag 7 maart 2017
Door prof. dr. Steven Verstockt, Universiteit Gent - imec, IDLab en ir. Wim Boone, marktexpert datacenters en ICT, Ingenium n.v

Algemene opbouw van een datacommunicatiesysteem aan de hand van een functioneel blokschema met aandacht voor signalen en spectra:

 • Spectrum en bandbreedte van een signaal, samplen van signalen, kwantificeren van signalen, signaal/ruis verhouding
 • Broncodering, encryptie, kanaalcodering, multiplexering en multiple access
 • Gebruik frequentieband

Hardware voor datatransmissie

 • Basiseigenschappen van kabels: glasvezel en koperkabel
 • Gestructureerde bekabeling cat 6A, cat 7, OM3, OS2,...
 • Normen voor kabels en installaties (o.a. EN 50173, EN 50174, ...)

Business case

Sessie 2. Internet in a nutshell

Maandag 13 maart 2017
Door ir. Andy Van Maele, idLab UGent / lector Netwerken & Security HoWest

Het Internet groeide van een experimenteel netwerk uit de jaren 70 uit tot een wereldwijd netwerk dat in alle landen een standaard is geworden. Deze sessie biedt een volledig overzicht van de technologieën, en hun samenwerking, die het Internet zo succesvol gemaakt hebben.

 • Basiswerking van het IPv4 referentiemodel: TCP/UDP transportlaag, IP netwerklaag en Ethernet Data Link laag
 • DNS, DHCP: twee ondersteunende protocollen voor elke IP node.
 • Network Address Translation (NAT): van oplapmiddel tot veelgebruikte oplossing
 • Opbouw van access netwerken: verschillen tussen DSL (Belgacom) en Cable (Telenet) netwerken
Sessie 3. Local Area Networks (LAN) en beveiliging

Maandag 27 maart 2017
door ir. Andy Van Maele, idLab UGent / lector Netwerken & Security HoWest

Deze sessie maakt u wegwijs in de opbouw van een datanetwerk dat voorzien wordt van de nodige beveiliging.

  • Opbouw LAN in bedrijfsnetwerken
  • o Het gebruik van VLAN technologie o van trunking tot complexe switches

  • Opbouw van een veilig netwerk
  • o Korte intro rond beveiliging op de verschillende lagen (data-link, netwerk, transport en applicatie) en rond het gebruik van firewall

 

   o de verschillende types firewalls en hun toepasbaarheid

 

   o het gebruik van intrusie detectie systemen

 

   o het gebruik van antivirus & content filtering oplossingen in een netwerk

 

  o vergelijking van VPN oplossingen (SSL vs IPsec)

 • IPv6: basis en stand van zaken in België
Sessie 4. Netwerken voor externe communicatie

Dinsdag 18 april 2017
door ir. Wim Boone, expert ICT-infrastructuur, Ingenium n.v.

 • Digitale telefonienetwerken met VoIP en UC
 • Vast en mobiele telecommunicatie binnen het bedrijfsnetwerk met vergelijking (IP) DECT versus Wifi
 • Publieke netwerken met transmissie via ISDN, xDSL, SDH en WDM, SIP
 • Indoor coverage door mobiele netwerken

Business case

Sessie 5. Mobiele communicatiesystemen

Dinsdag 25 april 2017
door prof.dr.ir. Sofie Pollin, afd. ESAT - TELEMIC, KU Leuven

De bedoeling van deze sessie is een overzicht te geven van de verschillende draadloze en mobiele communicatiesystemen die vandaag en morgen inzetbaar zijn in de persoonlijke en bedrijfsomgeving:

 • Fundamentele concepten voor mobiele communicatie
 • Toepassingsdomeinen voor draadloze communicatie: 2G, 3G, 4G en 5G-netwerken
 • Opbouw van een mobiel communicatienetwerk: UE, eNB, Evolved Packet Core
 • Begrippen: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE, ...
 • Gebruik van het spectrum en licensed versus unlicensed
 • Aandacht voor straling en veiligheid
 • Diversificatie van netwerken van spraak naar data en nieuwe toepassingen zoals massive IoT en ultra-reliable communicatie
 • Hoog niveau vergelijking cellulaire netwerken en standaarden met unlicensed technologie
Sessie 6 - Draadloze netwerken en infrastructuur

Dinsdag 2 mei 2017
Door dr.ir. Lieven De Strycker, ESAT, KU Leuven Technologiecampus Gent

Inzake draadloze datacommunicatie worden er ieder jaar nieuwe technologieën op de markt gebracht waardoor het voor de ICTverantwoordelijken niet altijd evident is om de juiste oplossing te kiezen voor een specifiek probleem. Deze sessie wil een gestructureerd overzicht van deze mogelijke technologieën geven.

 • WPAN, WLAN, WMAN, WWAN overzicht
 • WPAN (Bluetooth & BLE, ZigBee, NFC)
 • WLAN (WiFi)
  * Spectrum, normen en reglementering
  * WLAN IEEE 802.11a,b,g, n, ac, ad, …
  * PHY: Modulatietechnieken, bandbreedte, kanaalcodering, MIMO
  * MAC: Medium Access
Sessie 7 - Datacenters en clouddiensten

Dinsdag 9 mei 2017
Door ir. Wim Boone, marktexpert datacenters en ICT, Ingenium n.v. en Peter Witsenburg, CEO van de Cloudmakelaar

Enerzijds bespreken we wat er noodzakelijk is bij een eigen datacenterinfrastructuur (power & cooling), gekruid met heel wat praktijkvoorbeelden.

Anderzijds bekijken we cloud computing vanuit het standpunt van de ICT manager die betrouwbare, schaalbare en flexibele oplossingen dient uit te werken op een pay per use basis.

Hoe u cloud computing succesvol inzet voor uw organisatie wordt in deze sessie voorzien van praktische tips en inspirerende voorbeelden. U leert de baten en lasten van cloud computing voor uw eigen organisatie inschatten en beter beslissen over de inzet van cloud gerelateerde technologieën en diensten in de praktijk. Ook gaan we kort in op de impact van de GDPR die vanaf 2018 voor elk bedrijf van belang zal zijn ter bescherming van uw persoonlijke informatie.

07
mrt
2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega's, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten in het Frans. Het vereist een goede beheersing van de technieken van het presenteren én van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de structuur van de presentatie en de typische Franse woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

In 4 sessies van 3 uur krijgt u een praktische en interactieve training. Er is aandacht voor de specifieke formules die nodig zijn bij het geven van presentaties in het Frans en er is ruimte voor individuele correctie, vragen en feedback. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid verdere oefeningen te maken op het elektronische leerplatform.

09
mrt
2017

Het programma DIALux is in Vlaanderen het meest gebruikte lichtberekeningsprogramma. Dit programma is recent grondig vernieuwd. DIALux evo is niet te vergelijken met zijn voorganger DIALux 4.13. Zo is de gebruikersinterface totaal veranderd en zijn er meer mogelijkheden op gebied van visualisatie. De overstap van DIALux 4.13 naar DIALux  evo blijkt niet zo evident en de vraag naar opleiding is groot.

Tijdens deze opleiding willen we niet alleen de cursist laten kennis maken met het gebruik van DIALux evo maar leggen we ook de nadruk op de interpretatie van de inputparameters en de resultaten en waarschuwen we voor de valkuilen bij lichtberekeningen. Dit is nodig om lichtberekeningen met elkaar te kunnen vergelijken.

Aanpak

 Na een korte introductie over de belangrijkste verlichtingstermen wordt een kort bezoek gebracht aan het Laboratorium voor Lichttechnologie waarbij wordt gedemonstreerd hoe een verlichtingstoestel wordt opgemeten waarna het kan ingevoerd worden in DIALux evo.

 Dan starten we een eerste lichtberekeningsstudie in DIALux die gemeenschappelijk wordt uitgewerkt. In de namiddag van Dag 1 en tijdens Dag 2 werken de cursisten op eigen tempo een reeks begeleide oefeningen uit waarbij tussendoor extra informatie en interpretatie wordt gegeven. Stap voor stap wordt kennis gemaakt met het lichtberekeningsprogramma én de belangrijkste invloedsfactoren.

De opleiding is zo opgesteld dat de cursisten kennis maken met alle termen die voorkomen in de norm NBN-EN 12464-1 (2011) – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen. We gebruiken deze norm als leidraad gedurende de tweedaagse.

 

Pagina's