Nearby,

Search nearby

km rond

Vul een adres in of verplaats de marker, naar het adres waarrond je activiteiten wil zoeken. Je kan de radius eveneens aanpassen door met je muis te scrollen op de kaart.

09
mrt
2017

Het verschroeven van prothetische suprastructuren heeft zijn voordelen maar ook heel wat nadelen. Vaak dient het werkstuk te worden vervaardigd in meerdere, meer complexe en tijdrovende zittijden. Het gewenst esthetisch en fonetisch resultaat bereiken (vooral in de bovenkaak) is niet eenvoudig alsook de kostprijs ondercontrole houden. Toch, de eenvoud van herstel bij technisch falen maakt dat “verschroeven” bij veel tandartsen de voorkeur geniet. Door de razendsnelle ontwikkeling van CAD/CAM technieken is het mogelijk om op een eenvoudige manier solitaire- en brugstructuren te verschroeven.
Het doel van deze voordracht is om u een inzicht te geven in de verschillende CAD/CAM mogelijkheden voor verschroeven en hoe deze eenvoudig te integreren in de dagelijkse praktijk aan de hand van klinische cases:

Wat is de ideale implantaat positie en angulatie? Implantaat en/of abutmentniveau? Hoe afdrukken en met welke beperkingen rekening houden? Materiaalkeuze en technische mogelijkheden? Hoe het aantal zittijden reduceren? Kostprijs?

 

 

 

 

 

30
mrt
2017

13u30 – 14u00  Welkomstkoffie en registratie14u00 – 15u30 Theoretische uiteenzetting: “Complicaties: beter voorkomen dan genezen”
Complicaties bij patiënten met orale implantaten komen jammer genoeg voor.  In deze cursus wordt een onderscheid gemaakt  tussen biologische en technische complicaties.  De biologische complicaties omvatten peri-implantitis en het verlies van osseointegratie.  Loskomen en fractuur van een vaste of uitneembare constructie worden samen met een teleurstellend esthetisch resultaat besproken onder de technische complicaties.  Vooreerst wordt de incidentie van mogelijke complicaties geschetst om nadien een preventieve strategie toe te lichten waarbij het belang van een juiste patiëntselectie en een goede planning benadrukt wordt.  Levenslange nazorg en regelmatig preventief onderzoek zijn noodzakelijk om complicaties vroegtijdig te voorkomen of te ontdekken en behandelen.
15u30 – 16u00  Koffiepauze met versnaperingen
16u00 – 17u30  Casusbespreking/behandelingsplannen
U kan uw eigen materiaal (Röntgenopnamen, CBCT, klinische foto’s, presentatie,…) meebrengen, zowel m.b.t. reeds behandelde als nog te behandelen patiënten. In groep wordt dit dan besproken.

 

10
apr
2017

The course will provide an introduction to the issues raised by missing data and it will illustrate the shortcomings of ad-hoc methods like deletion, recoding, complete cases for 'handling' missing data. Methods like multiple imputation, inverse probability weighting and likelihood procedures for statistical analysis with missing data will be discussed and contrasted. Other topics include some accessible methods for exploring the sensitivity of inference to the missing at random assumption. Special emphasis is given to the problem of missing data into specific contexts (longitudinal studies, time-to-event studies).

04
mei
2017

 

Traditioneel worden  implantaten met een lengte ≥ 10 mm als betrouwbaar beschouwd, ook op lange termijn omdat er een voldoende groot oppervlak is om bot-implantaatcontact te realiseren.  Bij sterk geresorbeerde kaken zien we  een duidelijke toename van de verhouding kroon/implantaatlengte. Korte implantaten worden recent in toenemende mate gebruikt.  Implanteren in klinische situaties waarbij de verticale bothoogte beperkt is, is lastig omdat er nu eenmaal bot nodig is om het implantaat te plaatsen  De geresorbeerde mandibula vormt hier een bijzondere uitdaging, naast de  posterieure regio in de maxilla. Er komen steeds meer aanwijzingen dat korte implantaten geschikt zijn voor toepassing in klinische situaties waarbij de verticale bothoogte beperkt is.  Meer ingrijpende ingrepen zoals botaugmentatie, sinuslift, verplaatsing van de nervus alveolaris inferior  enz. kunnen op die manier worden vermeden.  Korte implantaten lijken een interessant en “simpel” alternatief waarbij de chirurgische complicaties, het aantal ingrepen, kosten en de behandeltijd reduceren.

 

Vragen zijn: - hoe kort is kort en
- zijn korte implantaten ook te gebruiken daar waar meer bot aanwezig is en in wezen langere implantaten kunnen worden geplaatst en
- wat zijn de lange termijn resultaten of ontbreken die en
- wat is het belang van de kroon/implantaat lengte ratio en
- zijn korte implantaten die in het portfolio van elke belangrijke implantaatfabrikant aanwezig zijn nu plots gelijkwaardig  aan hun langere implantaten?  - of zijn er andere implantaatdesigns nodig om resultaten met langere implantaten te kunnen evenaren?

 

Deze topic zal een antwoord formuleren op al deze vragen in zo ver de hoogste evidentie hiervoor al dan niet aanwezig is. Tijd dus om eens op een rijtje te zetten wat er nu bekend is over korte implantaten en hoe veilig zijn deze toe te passen.

 

 

18
mei
2017

Prothetische voorzieningen op implantaten hebben, gezien de jarenlange ervaring en evaluatie, terecht een plaats verworven tussen de behandelingsmogelijkheden in de restauratieve tandheelkunde. Zoals voor elke restauratieve behandeling vraagt de prothetische behandeling op implantaten om nazorg. Hierbij moet aandacht besteed worden aan parodontale aspecten, mondhygiëne, occlusie en articulatie, retentie en stabiliteit. Al te dikwijls worden de prothetische behandelingen op implantaten voorgesteld als “een oplossing voor de rest van het leven”. Toch is er bij deze behandelingen een onvermijdelijke specifieke nazorg te verwachten. Deze zal verschillend zijn voor een solitaire, partiële of volledige tandvervanging. Ook het type prothese, vast of uitneembaar, heeft invloed op de te verwachten nazorg. In deze bijdrage wordt nagegaan welke aspecten aandacht verdienen bij de regelmatige controles. Ook wordt nagegaan welke de te verwachten levensduur en nazorg is voor specifieke  restauraties op implantaten en hoe de nazorg best uitgevoerd wordt.

15
jun
2017

13u30 – 14u00 : Welkomstkoffie met een versnapering

14u00 – 15u30 :Theoretische uiteenzetting deel 1: “Occlusie & beetrelatie” Eind jaren '80 zijn de occlusieconcepten gedemistifieerd geworden. Langzamerhand dringt dit gegeven door in de algemene praktijk. Inderdaad, waar voorheen morfologische kenmerken centraal stonden, wordt heden functionaliteit het belangrijkste criterium.  Ook implantaatgedragen restauraties maken van deze nieuwe inzichten gebruik.   In deel 1 zal gezocht worden of er evidentie is voor bepaalde occlusieconcepten  bij diverse toepassingen (solitaire, partiële en volledige brug en overkappingsprotheses).

15u.30 – 16u. : Verzorgdekoffiepauze 16u. – 17u.30 : Theoretische uiteenzetting deel 2: “Occlusie & beetrelatie” In deel 2 zal aangetoond worden dat om een occlusaal goed functionerende constructie te bekomen een juiste beetrelatie noodzakelijk is.    Hoe deze beetrelatie in de praktijk verloopt zal via klinische voorbeelden voor de verschillende toepassingen worden belicht. Een volledige opdrachtbon met alle noodzakelijke informatie hoort eveneens bij een correcte beetrelatie.   Deze zittijd correct uitvoeren zal bepalend zijn voor het vlot verlopen van het verdere werk en het aantal herpassen verminderen.