Nearby,

Search nearby

km rond

Vul een adres in of verplaats de marker, naar het adres waarrond je activiteiten wil zoeken. Je kan de radius eveneens aanpassen door met je muis te scrollen op de kaart.

04
sep
2018

Programma

 

SESSIE 1 - Ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel, dinsdag 4 september 2018
Spreker: Mr Katrien Kempe

 • Planologie
 • Stedenbouwkundige vergunningsplicht - verkavelingsvergunningsplicht
 • Stedenbouwkundige verordeningen
 • Vergunningsprocedure en beroepsprocedure
 • Informatieverplichtingen en -instrumenten
 • Handhaving
 • Wisselwerking ruimtelijke ordening en huur/zakelijke rechten

SESSIE 2 - Bodemsanering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel, dinsdag 12 september 20178
Spreker: Mr Mario Deketelaere

 • Situering wettelijk kader (Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems)
 • Toepassingsgebied en belangrijke definities
 • Identificeren van verontreinigde terreinen: aangifteplicht, inventaris van de bodemtoestand, verkennend bodemonderzoek, bodemattest
 • Behandelen van verontreiniging: normen en waarden, gedetailleerd bodemonderzoek, risicobeheer en sanering
 • Procedureregeling en beroepen
 • Vervreemding van zakelijke rechten op (verontreinigde) terreinen

SESSIE 3 - Milieuvergunning en milieuvergunningsvoorwaarden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel, dinsdag 18 september 2018
Spreker: Mr Mario Deketelaere

 • Situering wettelijk kader (Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning)
 • De ingedeelde inrichtingen en types van vergunning (cf. 6 klassen)
 • Voorbereiding vergunningsaanvraag(dossier) en bevoegde overheid
 • Verloop van de vergunningsprocedure (openbaar onderzoek, advies, beslissing, beroepsmogelijkheden)
 • Gemengde projecten
 • Algemene en specifieke exploitatievoorwaarden
 • Duur van de vergunning, wijzigingen, hernieuwing en verlenging, overname vergunde inrichting
 • Relatie en wisselwerking milieuvergunning/bodemwetgeving

SESSIE 4 - Klimaat, energie en vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel, dinsdag 25 september 2018
Sprekers: Mr Katrien Kempe en Mr Mario Deketelaere

 • Introductie tot het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE)
 • Energieprestatieregelgeving
 • Parkeren buiten de openbare weg (toegelaten/overtollige parkeerplaatsen kantoorgebouwen)
 • Premie- en subsidiestelsel
 • Handhaving
 • Wisselwerking BWLKE en huur/zakelijke rechten
13
sep
2018

Woonvoorzieningen voor ouderen (WZC en assistentiewoningen) lopen als een rode draad doorheen deze opleiding, waarbij we in iedere sessie een bepaald deelaspect van deze vorm van zorgvastgoed toelichten.

Maar daarnaast hebben we ook aandacht voor de recentste evoluties in ziekenhuizen en woonzorgvoorzieningen voor mensen met een beperking. Na een uitgebreide introductie en situering van de zorgvastgoedmarkt, gaan we in op de juridische, fiscale, architecturale en financiële aspecten van zorgvastgoed.

Daarnaast hebben we aandacht voor de behoeften van bewoners en sociaal ondernemen in het zorgvastgoed.

Sessie 1: Situering van de zorgvastgoedmarkt: wie zijn de spelers? 13 september 2018

Wie zijn de spelers in deze markt, hoe zijn ze gestructureerd en welke organisatiemodellen liggen erachter? Wat vertegenwoordigen ze in de zorg en in het vastgoed? Waar liggen de uitdagingen en grenzen als je wil ondernemen in deze sector?

 • Visie caritatieve sector
 • Visie private ondernemer
 • Visie publieke actor

Sessie 2: Zorgvastgoed financieel bekeken: financieringsmodellen, normering en sociaal ondernemen 27 september 2018

 • Zorgvastgoed als vastgoedinvesteringsobject
 • Operationele drivers - visie vanuit de exploitatiesector (normering en waardering)
 • Krijgt de bewoner waar voor zijn geld? Bewonersprofiel en sociaal ondernemen in de ouderenzorg

Sessie 3: Fiscale en juridische aspecten van zorgvastgoed 11 oktober 2018

 • Hoe zit programmatie/erkenningskalender in elkaar? Aan welke regelgeving is de zorgsector onderhevig? Wat is er veranderd sinds het verdwijnen van VIPA en wat komt er op ons af?
 • Waardering van zorgvastgoed vanuit het standpunt van de investeerder
 • Fiscaal-juridische aspecten van zorgvastgoed. Impact nieuwe wetgeving op het zorgvastgoed

Sessie 4: Zorgarchitectuur en bouwtechnische aspecten van zorgvastgoed 25 oktober 2018

 • Duurzaamheid en energie-efficiëntie bij zorgvastgoed
 • Woonzorgvoorzieningen voor ouderen van de toekomst. Inspirerende cases
 • Inclusieve zorgarchitectuur
 • Kleinschalige woonprojecten voor mensen met dementie - Case

Sessie 5: Nieuwste trends en tendensen, impact op het zorgvastgoed 8 november 2018

 • Toekomst en veranderende rol ziekenhuizen
 • Impact toenemende digitalisering en robotisering
 • Woonzorgvoorzieningen voor mensen met een beperking
 • Inspiratie uit het buitenland

Sessie 6: Studiebezoek 22 november 2018

14
sep
2018

This workshop aims to connect teachers and researchers investigating their own or their peers’ technical courses in Architecture programmes, by sharing experiences and knowledge in teaching. Following up the workshop Matters of Abstraction 2017, the goal for this workshop is to develop a set of journal papers on the presented topic and stimulate co-writing between the participants. To channel this (co-)writing, different oppositions are proposed to be addressed in the papers:

 1. Traditional engineering vs. adaptive teaching approach
 2. Disciplinary vs. multi-disciplinary knowledge and skills
 3. Context specific vs. conceptual knowledge
 4. Classroom vs. individual (digital) education
 5. Physical vs. digital experiences
 6. Logical vs. creative thinking
 7. Student-centred vs teacher-centred teaching

Organised by Laurens Luyten and Ivo Vrouwe.

Host: Thomas Vilquin (ULB Faculty of Architecture, La Cambre Horta)

24
sep
2018
 
Het  postgraduaat  conferentietolken  leidt  studenten  op  tot  vaardige  tolken  in  twee vreemde talen. Zo worden ze onmisbare schakels in de communicatie binnen bedrijven, (inter)nationale instellingen, vzw's, op congressen, ... Ze tolken in veel uiteenlopende
situaties,  en  doen  dat  zowel  consecutief  als  simultaan.  In  de  opleiding  staat  de tolkpraktijk centraal met onder andere veel praktijkcolleges verzorgd door beroepstolken en een ruim aanbod aan stages doorheen het academiejaar.
 
Het postgraduaat biedt een solide opleiding voor conferentietolken aan, zowel consecutief als simultaan. De tolkpraktijk staat centraal. Na de opleiding zijn afgestudeerden klaar om het beroep uit te oefenen. In een geglobaliseerde wereld is er steeds meer behoefte aan communicatie in een meertalige context. Simultaantolken vanuit een simultaancabine zal dan ook de meest voorkomende vorm van tolken blijven. Toch moet de tolk zich aanpassen aan de opmars van de technologie: tolken met videoconferentie, live ondertitelen en zelfs tolken op het internet openen nieuwe perspectieven voor wie een opleiding tot conferentietolk heeft genoten. Ook relaistolken vanuit een spiltaal (forumtaal) komt steeds vaker voor.
 
Indien je slaagt voor de toelatingsproef, kun je aan de slag. Nederlands is de basistaal in onze opleiding. Van die taal wordt een beheersing op moedertaalniveau verwacht. Elke student kiest twee vreemde talen. De eerste vreemde taal komt uit de groep Frans-Engels-Duits. Voor de tweede vreemde taal wordt gekozen uit Frans-Engels-Duits-Spaans-Italiaans. Studenten die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar die taal wel zeer goed beheersen, kunnen in overleg met de programmacoördinator het programma volgen met een individueel aangepast programma. Je wordt begeleid door docenten die zelf beroepstolk zijn en door externe professionele tolken die masterclasses komen verzorgen.
24
sep
2018

Het postgraduaat Marketingmanagement is bedoeld voor recent afgestudeerden die zich willen onderscheiden door hun basisdiploma aan te vullen met een praktijkgerichte specialisatieopleiding, die academeische onderbouw verzoent met reële bedrijfskennis. Je ontdekt er in interactieve colleges, workshops, individuele cases en groepswerken voor ondernemingen een brede, holistische studie van alle facetten van marketing. Bedoeling is dat je het marketing 'denken en doen' vanuit een bedrijfseconomische context begrijpt en kunt toepassen.

Programma (40 STP): Marketingconcepten, Marketingstrategie, B2B-marketing, Marketing-mix-instrumenten, Marketingcommunicatie: online en offline, Marketing business game, Marktonderzoek, Persoonlijke vaardigheden

24
sep
2018

Het postgraduaat dagprogramma HRM is bedoeld voor recent afgestudeeerden die zich willen onderscheiden door hun basisdiploma aan te vullen met een praktijkgerichte specialisatieopleiding, die academische onderbouw verzoent met reële bedrijfskennis. Je ontdekt er in interactieve colleges, workshops, individuele cases en groepswerken voor ondernemingen het bedre referentiekader om als HR-medewerker of -verantwoordelijke succesvol te zijn in en organisatie.

Programma (40 STP): HRM basics, Instroom, doorstroom en uitstroom, Beloningsbeleid, Recht, arbeidsverhoudingen en ethiek, Persoonlijk leiderschap en vaardigheden. Projecten: Interne communicatie, Learning & development, Recruteringscommunicatie & employer branding, HR-processen.

 

 

24
sep
2018

Het postgraduaat dagprogramma Digitale marketing en communicatie is bedoeld voor recent afgestudeerden die zich willen onderscheiden door hun basisdiploma aan te vullen met een praktijkgerichte specialisatieopleiding, die academische onderbouw verzoent met reële bedrijfskennis. Je ontdekt er in interactieve colleges, workshops, individuele cases en groepswerken voor ondernemingen de mogelijkheden van digitale technologie voor marketeers en communicatieverantwoordelijken om het rendement van marketinginvesteringen te optimaliseren. Het programma bevat voortaan ook een verdiepingsmodule, waarbij je kiest voor een workshop die het best aansluit bij jouw interesses.

EHSAL Management School werd in 2017 door Google bekroont met de titel van "Best Digital master academy School".

Programma: Basics, Strategie en planning, Research & metrics, Conversation & social media, Website management, Digital service design, Toegepaste digitale marketing - tools, E-mailmarketing en E-CRM,  Persoonlijke vaardigheden, Keuze-workshops (personal publisher, social media advertising, advanced analytics & adwords of start-ups)

25
sep
2018

Deelnemers kunnen het Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid behalen voor het succesvol afronden van 2 van de 3 volgende executive opleidingen (naar keuze en te spreiden over 1 tot 2 academiejaren):

- Bedrijfskunde (10 STP)

- Projectmanagement (10 STP)

- Corporate performance management (CPM) (10 STP)

 

27
sep
2018

Een brede fundamentele opleiding in de bedrijfseconomie voor niet-economisten. De grondslagen van de bedrijfskunde (marketing, financiering, boekhouden, managementaccounting, HRM, ondernemingsrecht en -fiscaliteit, leiderschap,...) komen aanbod. In elke sessie wordt gezorgd voor een stevige tehoretische basis, die via voorbeelden , oefeningen en cases wordt teruggekoppeld naar de bedrijfsrealiteit.

Programma:Inleidende sessie (strategisch management), module 1: Financiële informatie en financieel beleid (boekhouden, balansanalyse, financieel beleid), module 2: Marketing- en verkoopbeleid, module 3: Juridische aspecten (vennootschapsrecht en ondernemingsfiscaliteit), module 4: Managementaccounting (kostprijscalculatie en investeringsanalyse), module 5: Humanresourcesmanagement, slotsessie: leiderschap.

 

 

27
sep
2018

Een informele lunchontmoeting gekoppeld aan een korte presentatie over een actueel vastgoedtopic door een spreker van de gastlocatie

The optimization of public real estate portfolios: trends and opportunities
De optimalisatie van publieke vastgoedportefeuilles: trends en kansen

Gastspreker David Monic, Financial Real Estate Expert Idea Consult will discuss the following topics

 • What are the main drivers behind the optimization of public real estate portfolios?
 • What are the key issues and current trends regarding the optimization of public real estate portfolios?
 • What future market opportunities lie in the optimization of public real estate portfolios? 

Pagina's